Polityka prywatności

Pliki do pobrania

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

w serwisie www.pccc.pl

Postanowienia ogólne

Administrator  oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu: (i) zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu udostępnianego przez Administratora; (ii) określenia zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika uzyskanych za pomocą Plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu udostępnionego przed Administratora.

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies opracowane zostały na podstawie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach niniejszych Polityk Administrator przedstawia informacje dotyczące:

 • danych przez niego przetwarzanych;
 • celów i podstaw ich wykorzystania;
 • praw Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych;
 • środków i metod stosowanych w celu zabezpieczenia danych;
 • wykorzystywania plików Cookies.

Definicje

 • Administrator lub PCCC – Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-480), przy ul. Wiejskiej 17/13, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169206, NIP: 5252280527, REGON: 015547764;
 • Pliki Cookies – tzw. ciasteczka, są danymi informatycznymi najczęściej w formie plików tekstowych przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych – zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym; pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować ustawienia strony internetowej do jego indywidualnych preferencji;
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.pccc.pl;
 • Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne z którego Użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do Serwisu;
 • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie Polityki Prywatności służy określeniu działań podejmowanych przez Administratora dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu udostępnionego Użytkownikowi.

Celem Administratora jest należyte informowanie Użytkowników o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO. Z tego względu w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Jakie dane zbierane są przez Administratora?

Dane Użytkownika zbierane są w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i uzależnione są od zakresu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Administrator wyróżnia w szczególności dane zbierane w związku z:

 • korzystaniem z formularza kontaktowego – dane identyfikacyjne podane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;
 • dane uzyskane za pomocą Plików Cookies – dane uzyskane za pomocą Plików Cookies, opisane w Polityce Plików Cookies;
 • ze złożeniem reklamacji, wniosków i skarg – dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dane wskazane przez niego w treści złożonych reklamacji, wniosków i skarg;
 • korzystaniem z Google Analytics – dane dotyczące użytkowania zbierane w celu opracowania raportów pomagających w analizie aktywności Użytkownika i dopasowania spersonalizowanych usług do jego preferencji;
 • korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych – dane dotyczące użytkowania i uzyskane za pomocą plików Cookies umożliwiające niektóre funkcjonalności Serwisu przy użyciu:
 • Google Maps widget;

Czy Administrator korzysta z technologii Plików Cookies?

Administrator korzysta z technologii dostępnych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym z Plików Cookies, opisanych w Polityce Plików Cookies.

Jakie są cele przetwarzania danych przez Administratora?

Cele Administratora i zakres przetwarzania danych uzależnione są od wyrażonej przez Użytkownika zgody lub/oraz przepisów prawa. Administrator przetwarza dane Użytkownika, w szczególności w celu:

 • bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;
 • prowadzenia dozwolonych działań marketingowych, w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora lub podmiotów z nim współpracujących;
 • przeprowadzania badań i analiz rynkowych;
 • obsługi reklamacji, skarg i wniosków wniesionych przez Użytkownika;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami;

Jakie są podstawy przetwarzania danych przez Administratora?

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, przesyłania informacji handlowej Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie obsługi osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami oraz w celu prowadzenia badań i analiz rynkowych.

W innych sytuacjach niewymienionych w Polityce dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie zgody Użytkownika;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

 Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Katalog odbiorców danych osobowych uzależniony jest działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

 • członkowie organów PCCC, pracownicy i wolontariusze PCCC;
 • podmioty świadczące usługi na rzecz PCCC, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi kadrowe, księgowe, biurowe, administracyjne, finansowe, , informatyczne (w tym hostingowe);
 • zagraniczne placówki dyplomatyczne, w szczególności Ambasada Kanady w Polsce;
 • zaprzyjaźnione izby zrzeszone w Międzynarodowej Grupie Izb Gospodarczych (IGCC);
 • inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru danych osobowych Użytkownika na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych?

W celu ochrony swoich praw Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownik posiada także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych, które go dotyczą, mogą być realizowane przez Użytkownika, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej wskazane w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności ( W jaki sposób Użytkownik może skontaktować się z Administratorem?).

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do korzystania z całości lub części funkcjonalności Serwisu.

Czy dane osobowe poddane są profilowaniu?

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu zapewnienia dostosowanych informacji o usługach i produktach Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub do prognozy przyszłych ofert.

Czy dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich?

 Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym do Stanów Zjednoczonych), w którym działają podmioty, z których usług korzysta, takie jak Google lub Facebook lub z którymi współpracuje.

Przez jaki okres Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – przechowywane będą do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PCCC lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu oraz ustalania i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami oraz w celu prowadzenia badań i analiz rynkowych, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Od kiedy obowiązuje Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies?

Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies obowiązuje od dnia 24 maja 2018.

Czy Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies Administratora mogą ulec zmianom?

Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies z następujących przyczyn:

 • wykorzystania nowych technologii w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w celu usprawnienia działania Serwisu oferowanego przez Administratora;
 • wprowadzenia nowych usług w działalności Administratora, które wymagają wprowadzenia nowych lub zmodyfikowania istniejących środków i metod ochrony danych osobowych;
 • wejścia w życie przepisów prawa nakładających na Administratora nowe obowiązki lub zmieniających dotychczas istniejące.

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies publikowane będą w Serwisie wraz z datą określającą ich wejście w życie.

Jakie środki i metody ochrony danych wykorzystuje Administrator?

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkownika.

Administrator w szczególności stosuje środki gwarantujące:

 • uniemożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym;
 • uniemożliwienie przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów;
 • zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika Administrator:

 • stosuje odpowiednie urządzenia chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania;
 • przechowuje dane osobowe na odpowiednio zabezpieczonych urządzeniach, w szczególności zabezpieczonych za pomocą procesu uwierzytelniania z wykorzystaniem identyfikatora i hasła, jak też przy zastosowaniu środków uniemożliwiających wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.

W jaki sposób Użytkownik może skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem można skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego, udostępnionego w Serwisie, a także za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz telefoniczne pod adresami i numerami wskazanymi poniżej.

Adres korespondencyjny: a.nowak@pccc.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administrator za pośrednictwem Serwisu udostępnionego Użytkownikowi wykorzystuje Pliki Cookies. Informacje przechowywane w Plikach Cookies w połączeniu z innymi danymi dotyczącymi Użytkownika mogą stanowić dane osobowe i mogą być wykorzystywane przez Administratora w celach wskazanych w niniejszej polityce.

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem Plików Cookies odbywa się z uwzględnieniem Polityki Prywatności Administratora i w sposób zapewniający należytą ochronę bezpieczeństwa tych danych. Administrator zapewnia bezpieczeństwo takich danych osobowym między innymi poprzez stosowanie odpowiednich metod szyfrujących.

Czy wykorzystanie Plików Cookies wymaga zgody Użytkownika? W jaki sposób może ona być wyrażona?

 

Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie dostępu i przechowywanie Plików Cookies przez Administratora poprzez wprowadzenie ustawień przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez Administratora informacji uzyskanych za pomocą Plików Cookies. Zgoda Użytkownika może zostać wycofana w dowolnym momencie, nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika dokonanego wcześniej na podstawie wyrażonej przez niego zgody. 

Użytkownik może zmienić ustawienia Plików Cookies w opcjach przeglądarki, z której korzysta – poniżej przykładowe zamieszczone są odnośniki do instrukcji usuwania Plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Użytkownik może zarządzać Plikami Cookies poprzez:

 • udostępnienie opcji zaakceptowania obsługi/korzystania z Plików Cookies;
 • zarządzanie Plikami Cookies na poziomie poszczególnych witryn;
 • wprowadzenie ustawień dla różnych Plików Cookies, np. poprzez akceptowanie plików trwałych jako plików sesyjnych;
 • blokowanie lub usuwanie Plików Cookies.

Wprowadzenie niektórych ustawień Plików Cookies może skutkować utratą możliwości korzystania z Serwisu lub ograniczeniem jego funkcjonalności.

Jakie Pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu;
 • stałe – (śledzące) są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies, np. w ustawieniach przeglądarki lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; zezwalają na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzany jest Serwis.
 • zewnętrzne – pochodzące z serwerów firm i dostawców usług mających powiązanie z Administratorem, które umożliwiają między innymi dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego potrzeb i zainteresowań.

W jakim celu wykorzystywane są Pliki Cookies?

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w ramach Serwisu;
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowanego do jego indywidualnych preferencji, np. poprzez zastosowanie odpowiedniego języka, rozmiaru czcionki lub wyglądu strony internetowej;
 • tworzenie statystyk, które wspierają obserwację sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
 • usprawnienia i ułatwienia dostępu do Serwisu oraz logowania;
 • marketingu i reklamy;
 • korzystania z usług multimedialnych i społecznościowych (np. Facebook).

Jak długo przechowywane są dane osobowe uzyskane za pomocą Plików Cookies?

Dane osobowe zebrane za pomocą Plików Cookies przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celów Administratora dotyczących tych danych zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania (więcej o podstawach przetwarzania w Polityce Prywatności).

Okresy przechowywania poszczególnych rodzajów Plików Cookies wskazane są w tabeli poniżej:

RodzajWykorzystanieCzas przechowywania

__utmb,

__utmc,

__utmz,

__utma

__utmv

Google Analytics, to usługa tworzenia statystyki stron internetowych świadczona przez firmę Google Inc. Pliki Cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu końcowym. Informacja wytworzona przez plik Cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP,) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na dla właścicieli serwisu oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności serwisu i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google

_utmc- session

_utmv – 0 minut

_utmb – 30 minut_

_utma – 2 lata

_utmz – 6 miesięcy

Czy Pliki Cookies mogą być udostępnione osobom trzecim?

Pliki Cookies wykorzystywane przez Administratora mogą być udostępnione podmiotom z nim współpracującym, w tym w szczególności reklamodawcom i usługodawcom Administratora z uwzględnieniem zasad opisanych w Polityce Prywatności i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Bernhard Otterstein was born and educated in Vancouver, Canada, where he graduated with honours from the Sauder School of Business at the University of British Columbia. He has worked with numerous corporate, governmental, and institutional entities in North America, Europe and Asia in the areas of economic analysis, strategic project and investment planning, new market development, as well as cross-cultural communications. He has been directly involved in projects in the fields of real estate, engineering, energy, biotechnology and IT/telecommunications.

Over the past 15 years, Mr. Otterstein has gained first-hand experience in identifying and promoting innovative, emerging technologies and related business opportunities, taking them from early stage to market via private equity investment and the active co-management of several start-up ventures.